O spoločnosti

Spoločnosť SEPS, a.s. vznikla v r. 1996 ako obchodná spoločnosť za výraznej podpory americkej firmy T.D.Williamson, Ltd. (www.tdwilliamson.com) s ktorou do dnešnej doby úzko spolupracujeme.

V súčasnej dobe spoločnosť SEPS, a.s. poskytuje špeciálne riešenia problémov na potrubiach za prevádzky.

Hlavným predmetom činnosti je diagnostika, oprava a údržba potrubia za prevádzky. Používané technológie sú využívané najmä tam, kde nie je možné odstaviť potrubie z prevádzky, resp. jeho odstavením by hrozili škody spôsobené finančnými stratami odstavenia technológie. Spoločnosť využíva špecializované postupy pre práce pri ktorých by prípadný styk človeka s produktom (médiom) v potrubí mohol byť nebezpečný, prípadne by jeho únik mohol ohroziť životy a zdravie ľudí, alebo mohol spôsobiť veľkú škodu na majetku a životnom prostredí.

Všetky činnosti vykonávame podľa najnovších technológií s ohľadom na zaistenie maximálnej bezpečnosti pri práci a ochranu životného prostredia. Všetky kľúčové činnosti vykonáva spoločnosť vlastnými zamestnancami s prislúchajúcimi odbornými vedomosťami. Naši zamestnanci, ktorí pracujú na priemyselných potrubiach a zariadeniach za prevádzky sú odborne spôsobilí pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a prípravkami podľa §15, ods. 3), písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Členom nášho tímu je aj špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií (podľa §19 zákona č. 128/2015), ktorý zabezpečuje, že nami používané postupy a technológie sú vždy spoľahlivé a bezpečné !

S ohľadom na vysokú odbornosť je spoločnosť aktívnym členom viacerých odborných zväzov a odborných združení ako sú:

  • Slovenský plynárenský a naftový zväz (www.sgoa.sk),
  • Slovenská spoločnosť údržby (SSU), (http://www.udrzba.sk/ssu.php),
  • Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky (SÚZ) (http://www.suz.sk/)        

Riadime sa heslom :

NIČ  NIE  JE  NEMOŽNÉ!

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK