Politika integrovaného manažérskeho systému SEPS, a.s.

SEPS, a.s. je spoločnosťou, ktorej hlavným poslaním je poskytovať bezpečné a spoľahlivé riešenia diagnostiky, opráv a údržby potrubí za prevádzky s cieľom byť vnímaný ako spoľahlivý a inovatívny partner poskytujúci aj neštandardné riešenia vo vysokej kvalite s nadštandardným zabezpečením BOZP a ochrany životného prostredia.

Základným cieľom spoločnosti je dlhodobá spokojnosť zákazníkov a zainteresovaných strán plnením ich požiadaviek a očakávaní.

Vzhľadom k tomu, že naše činnosti vykonávame aj v náročných a zložitých podmienkach za prevádzky, často v podmienkach, ktoré môžu svojím vplyvom spôsobiť aj poškodenie zdravia, majetku a životného prostredia, zaväzujeme sa plniť túto politiku integrovaného manažérskeho systému podľa noriem:

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, SCC** 2008/5.1 a EN ISO 3834-2,

vyčleniť na jej plnenie potrebné zdroje a prostriedky, efektívnym využívaním firemných procesov vytvárať efektívne a bezpečné postupy a vytvárať vhodné podmienky pre jej realizovanie.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti, dodávateľov a spolupracujúcich obchodných partnerov.

Kvalita a bezpečnosť je osobným záväzkom každého z nás!


Ako manažment a zamestnanci sa zaväzujeme sústavne zlepšovať náš zavedený integrovaný manažérsky systém podľa uvedených noriem a plniť požiadavky na kvalitu a bezpečnosť. Vhodnou prevenciou vytvárame podmienky pre ochranu životného prostredia, zlepšovanie pracovného prostredia a ochranu zdravia pri práci v súlade s našimi pravidlami:

 • Vzhľadom k povahe našich produktov a služieb, ktoré poskytujeme počas prevádzky, riadime sa filozofiou tzv. „bezchybného prístupu“. Počas našich prác, resp. dodávkami našich produktov si nemôžeme dovoliť žiadnu chybu a preto neustále vyhľadávame príležitosti k trvalému zvyšovaniu štandardov kvality a bezpečnosti s ohľadom na našich zamestnancov, partnerov, zákazníkov a životné prostredie.
 • Kvalitou produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou sa zaväzujeme sústavne dosahovať spokojnosť našich zákazníkov s ich požiadavkami a zvyšovať tak ich dôveru a spokojnosť. Efektívnym riadením jednotlivých technologických procesov, dodávateľov a obchodných partnerov poskytujeme efektívne riešenia s vysokou pridanou hodnotou a prínosom pre zákazníka v oblasti znižovania rizík možných finančných strát spôsobených prípadným odstavením výrobného procesu, resp. dodávky produktu prepravujúceho potrubím.
 • Spoluprácou založenou na korektných, otvorených, dlhodobých a vzájomne efektívnych obchodných vzťahoch pomáhame prevádzkovateľom potrubí, nádrží a tlakových nádob a zariadení dosahovať ich ciele a prispievať k bezpečnosti a spoľahlivosti ich prevádzky.
 • S našimi dodávateľmi a partnermi sústavne komunikujeme o štandardoch a cieľoch kvality a očakávame a efektívne plnia naše požiadavky a očakávania, súhlasia s našou politikou kvality, prijali jej záväzky a zaväzujú sa ju dodržiavať.od nich rovnaký záväzok voči kvalite a bezpečnosti a dodržiavanie tohto záväzku. Spolupracujeme iba so spoľahlivými partnermi, ktorí dôsledne
 • Využívaním odborných vedomostí a skúseností získaných za uplynulé desiatky rokov a aplikáciou nových trendov v oblasti diagnostiky, opráv a údržby potrubných systémov sústavne zvyšujeme technickú úroveň, kvalitu a bezpečnosť dodávok produktov a služieb a minimalizáciu časových strát a nákladov v súlade s požiadavkami zákazníka s ohľadom na plnenie noriem a legislatívnych pravidiel týkajúcich sa najmä BOZP a ochrany životného prostredia.
 • Sústavne sledujeme a aplikujeme všetky pravidlá v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyplývajúce z požiadaviek zákazníkov, legislatívy a vnútorných predpisov. Zameriavame sa na dodržiavanie týchto požiadaviek a výkon ich kontroly pri realizácii jednotlivých činností. Každý zamestnanec nesie plnú zodpovednosť za dodržiavanie záväzných pravidiel, princípov, noriem a legislatívnych podmienok a za dodržiavanie stanovených štandardov kvality a bezpečnosti a za ich trvalé zlepšovanie.
 • Vo všetkých procesoch, činnostiach a produktoch poskytovaných spoločnosťou realizujeme stratégiu sústavného zlepšovania založenú na uvažovaní založenom na riziku a využitím potenciálu vznikajúcich príležitostí s cieľom zvyšovania kvality, úrovne BOZP a ochrany životného prostredia. Vo svojej práci uprednostňujeme princíp riadenia rizík a prevencie pred princípom odhaľovania nezhôd.
 • Zabezpečovaním odborného vzdelávania svojich zamestnancov, rozvíjame ich profesionálny rast. Zamestnancov vhodným spôsobom motivujeme a podporujeme tímovú prácu. Tieto hlavné faktory považujeme za rozhodujúce pre úspešný a dlhodobý rast spoločnosti. Každý zamestnanec si je vedomý svojej povinnosti kvalitne, zodpovedne a bezpečne vykonávať všetky činnosti a procesy súvisiace s dodaním produktu, alebo realizáciou služby a zabezpečiť tak vysokú kvalitu a bezpečnosť produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou.
 • Udržiavame a neustále rozvíjame komunikáciu so zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami aj externými spolupracovníkmi, prijímame ich pripomienky a podnety pre neustále zlepšovanie vo všetkých oblastiach. Zavádzame opatrenia s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy svojich procesov na životné prostredie a zdravie pracovníkov, identifikujeme a riadime riziká a environmentálne aspekty.
 • Pravidelne meriame a vyhodnocujeme efektivitu a výkonnosť našich procesov v oblasti kvality, bezpečnosti a najmä spokojnosti našich zákazníkov, obchodných partnerov a ostatných zainteresovaných strán. Výsledky hodnotení dôsledne analyzujeme a využívame ich na inovácie našich procesov, produktov a služieb.
 • Náš integrovaný manažérsky systém je plne v súlade s medzinárodnými štandardmi a je pravidelne overovaný nielen nezávislými externými akreditovanými organizáciami, ale aj samotnými kľúčovými zákazníkmi a obchodnými partnermi.

Politika BOZP a environmentu spoločnosti SEPS, a.s.

Spoločnosť SEPS, a. s. sa v rámci politiky BOZP a environmentu navyše zaväzuje:

 • Sústavným vzdelávaním zamestnancov, externých poskytovateľov (dodávateľov) a obchodných partnerov v oblasti BOZP a environmentu zvyšovať ich povedomie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany životného prostredia. Internou a externou komunikáciou v oblasti BOZP a environmentu s každým zamestnancom, dodávateľom a obchodným partnerom spoločnosť komunikuje o vedomí svojej vlastnej zodpovednosti za vlastné zdravie, zdravie spolupracovníkov a ochranu životného prostredia.
 • Chrániť životné prostredie, vrátane prevencie znečisťovania, ochraňovať ekosystémy počas výkonu svojich činností a sústavne zlepšovať systém manažérstva environmentu s cieľom zlepšovať environmentálne správanie svojich zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov.
 • Sústavne zlepšovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom obmedzovať potenciálne ohrozenia zdravia vplyvom technologických procesov, postupov, technických zariadení, činností ľudí a pracovného prostredia.
 • Zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, vzdelávanie zamestnancov a rozvíjanie povedomia o zásadách BOZP a environmentu a výchovne pôsobiť k tvorbe bezpečných postupov pri práci.
 • Vytvárať bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov a počas výkonu svojich činností za prevádzky aj pre spolupracujúcich partnerov, zákazníkov a tretie strany.
 • Dodržiavať právne a iné požiadavky, presadzovať dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v záujme prevencie nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia.
 • Plniť úlohy v starostlivosti o BOZP a informovať zamestnancov o stave BOZP, vytvárať potrebné technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie, prerokovať a umožniť zamestnancom vyjadriť sa k problematike.
 • Vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a environmentu v súlade s legislatívnymi požiadavkami a súčasnými štandardmi a tým vytvoriť rámec na určovanie a preskúmanie predmetu BOZP a environmentu, zdokumentovanie, zavedenie a udržiavanie požiadaviek BOZP a environmentu pri dodávaní produktu, alebo realizácii služby.
 • Na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a rizík vytvárať pracovné podmienky s cieľom eliminovať možné zdravotné riziká na pracoviskách. Zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu v pravidelných intervaloch, s ohľadom na charakter práce zamestnancov.
 • Kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych a iných predpisov na zaistenie BOZP a environmentu od zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov. Vytvárať vhodné podmienky BOZP a environmentu pre spoluprácu s dodávateľmi a obchodnými partnermi.
 • Poskytovať a plánovať primerané materiálne a finančné zdroje na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a environmentu. Bezplatne poskytovať osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú určené na ochranu pred poraneniami pri práci a pred chorobami a vyžadovať dodržiavane ich používania.
 • Dodržiavať prevenciu zranení a poškodení zdravia, sústavne zlepšovať manažérstvo a výkonnosť procesov BOZP, zabezpečiť primeranosť k charakteru a rozsahu zdravotných a bezpečnostných rizík v organizácii.

V Bratislave 1.1.2018

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK